SOLO

Giảm 25% thanh toán hàng năm

$99 /tháng


 • Lưu 200 hồ sơ trình duyệt
 • 5 tài khoản phụ miễn phí
 • Dấu vân tay duy nhất không giới hạn
 • Hàng loạt tạo hồ sơ trình duyệt
 • Nhập/xuất hàng loạt cookie
 • Chia sẻ hồ sơ trình duyệt
 • Chuyển quyền sở hữu trình duyệt
 • Cơ bản REST API
TEAM

Giảm 25% thanh toán hàng năm

$209 /tháng


 • Lưu 500 hồ sơ trình duyệt
 • 10 tài khoản phụ miễn phí
 • Dấu vân tay duy nhất không giới hạn
 • Hàng loạt tạo hồ sơ trình duyệt
 • Nhập/xuất hàng loạt cookie
 • Chia sẻ hồ sơ trình duyệt
 • Chuyển quyền sở hữu trình duyệt
 • Cơ bản REST API
SCALE

Giảm 25% thanh toán hàng năm

$499 /tháng


 • Lưu 3000 hồ sơ trình duyệt
 • 20 tài khoản phụ miễn phí
 • Dấu vân tay duy nhất không giới hạn
 • Hàng loạt tạo hồ sơ trình duyệt
 • Nhập/xuất hàng loạt cookie
 • Chia sẻ hồ sơ trình duyệt
 • Chuyển quyền sở hữu trình duyệt
 • Nâng cao REST API
FREE

Dùng thử miễn phí

$0 /3 ngày


 • Lưu 5 hồ sơ trình duyệt
 • Dấu vân tay duy nhất không giới hạn
 • Hàng loạt tạo hồ sơ trình duyệt
 • Nhập/xuất hàng loạt cookie
 • Cơ bản REST API
 • Tạo các tài khoản phụ
 • Chia sẻ hồ sơ trình duyệt
 • Chuyển quyền sở hữu trình duyệt
CUSTOM

Giảm 25% thanh toán hàng năm

Kế hoạch nâng cao tùy chỉnh


 • Tùy chỉnh số lượng Trình duyệt
 • Tùy chỉnh số lượng tài khoản phụ
 • Dấu vân tay duy nhất không giới hạn
 • Hàng loạt tạo hồ sơ trình duyệt
 • Nhập/xuất hàng loạt cookie
 • Chia sẻ hồ sơ trình duyệt to any user
 • Chuyển quyền sở hữu trình duyệt
 • Nâng cao REST API
Image

Dùng thử bản dùng thử miễn phí

Nhận giấy phép dùng thử 3 ngày miễn phí, hãy hành động ngay bây giờ.